Rechten en informatie client

Rechten betrokkene

De hieronder staande uitleg is grotendeels ontleend aan de “Richtlijnen van de Nederlandse Orthopedische Vereniging” m.b.t. het verzorgen van rapportages, uitgave december 2005. De wet en regelgeving voorziet in een aantal rechten van de betrokken keurling.

Correctierecht

Het correctierecht is altijd van toepassing en betreft (uitsluitend) de verslaggeving van het vraaggesprek dat betrokkene met de specialist heeft gehad. De betrokkene krijgt het verslag van dit gesprek in concept toegestuurd en kan, binnen de grenzen van redelijkheid, verzoeken om aanpassing / aanvulling van weergave van feiten en eventuele correcties aanbrengen waar fouten zijn gemaakt.
Na uiterlijk twee weken wordt de reactie verwacht en de eventuele veranderingen doorgevoerd waarna het definitieve rapport naar de opdrachtgever wordt verstuurd. Indien binnen genoemde termijn geen reactie is vernomen wordt de betrokkene geacht in te stemmen met de inhoud van het conceptverslag.

Inzagerecht

Het inzagerecht geldt voor het gehele rapport en is van toepassing als ook het blokkeringsrecht geldt (zie hieronder). Indien er geen recht op inzage vooraf geldt, kan de betrokkene te allen tijde het definitieve rapport bij de opdrachtgever opvragen.
Dit kan van direct belang zijn daar er veelal in het rapport suggesties worden gedaan teneinde verbetering in de toestand van betrokkene te bewerkstelligen.

Blokkeringsrecht

De wetgeving is ten aanzien van het blokkeringsrecht nog niet erg helder. In een aantal gevallen kan de betrokkene, na inzage van het complete conceptrapport, zijn blokkeringsrecht laten gelden waardoor verhinderd wordt dat het rapport uitgebracht wordt. De opdrachtgever wordt hiervan op de hoogte gebracht en zorgt voor het verdere vervolg van de procedure.
Betrokkene wordt verzocht binnen drie weken aan de specialist schriftelijk te laten weten of er al dan niet van het recht gebruikt wordt gemaakt en zo niet, welke eventuele correcties er in het verslag van het vraaggesprek moeten worden aangebracht. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen in andere onderdelen van de rapportage te verlangen.

Wanneer welk recht

Voor alle rapportages geldt het correctierecht. Het blokkeringsrecht is van toepassing bij aansprakelijkheidszaken (WA, werkgeversaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid) en bij rapportages die door de medisch adviseur van een advocaat of letselschadebureau worden aangevraagd.
Het blokkeringsrecht is niet van toepassing bij keuringen die aangevraagd worden door de medisch adviseur van een verzekeraar waar men een arbeidsongeschiktheidsverzekering of (collectieve) ongevallenverzekering heeft afgesloten, immers, deze verzekeringen zijn vrijwillig aangegaan en daarmee wordt de verzekeraar het recht verleend onderzoek te (laten) verrichten naar klachten en afwijkingen die een grond zouden kunnen vormen voor een eventuele uitkering op basis van die verzekering.
Een bijzonder geval betreft de rapportage in het kader van beroepsaansprakelijkheid, waarbij een oordeel moet worden gegeven over het handelen van een (orthopedisch) specialist. Op de beoordeling van het handelen als zodanig is het blokkeringsrecht niet van toepassing maar wel waar het gaat om de beoordeling van de gezondheidsschade die zou zijn ontstaan als gevolg van de veronderstelde foute medische (be)handeling.

Informatie betrokkene

Orthopedisch onderzoek

U bent naar een orthopeed verwezen voor medisch onderzoek. Hieronder staat omschreven wat het specialisme orthopedie inhoudt.
Orthopedie of Orthopedische Chirurgie is een van de oudste onderdelen van de geneeskunde. De orthopedisch chirurg behandelt alle aandoeningen aan het steun- en bewegingsapparaat. Dit zijn de botten, gewrichten, spieren, pezen en banden.
Een orthopeed richt zich op: botbreuken, letsels, slijtages, aangeboren afwijkingen, groeistoornissen, misvormingen, ontstekingen en kanker.
Aan het begin van het onderzoek bespreekt de orthopeed met u uw klachten. Bij sommige mensen zijn deze klachten ontstaan naar aanleiding van een ongeval, bij andere mensen door werkzaamheden die zij hebben verricht.
Vervolgens test de orthopeed uw actieve en passieve beweeglijkheid. Afhankelijk van uw klachten kunnen er weerstandstesten of andere specifieke testen worden gedaan.

Aanvullend medisch onderzoek

Indien nodig laat de orthopeed röntgenfoto’s of een MRI (Magnetic Resonance Imaging) maken. Hiermee kan een beeld worden gemaakt van het bot, beenmerg, kraakbeen, spieren, pezen en vetweefsel. Röntgenfoto’s en MRI’s plannen wij bij voorkeur in op dezelfde dag als het onderzoek.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek bij onze orthopeed duurt gemiddeld een uur. De medisch specialist kijkt altijd naar de medische informatie (onderzoeken, behandelingen) uit het verleden. Heeft u zelf foto’s of uitslagen dan verzoeken wij u die mee te nemen naar de expertise.

Snel een consult en snel behandeld?
Maak dan nu een afspraak!