Privacy verklaring

Identificatieplicht
Zorgverleners zijn wettelijk verantwoordelijk voor het vaststellen van de identiteit van de patiënt. Patiënten worden gevraagd om bij ieder bezoek aan onze kliniek (paspoort, rijbewijs of identificatiepas) en de verzekeringsgegevens mee te brengen. Identificatie kan ook worden gevraagd in verband met de juiste registratie in het patiëntenbestand en ter voorkoming van misbruik van patiëntendossiers en verzekeringsgegevens.
Om veilige zorg te garanderen zijn wij verplicht om steeds opnieuw uw identiteit te controleren.

Patiëntendossier
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij een medisch dossier aanleggen. Wij doen dit in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden. In dit elektronische patiëntendossier worden alle over u verzamelde gegevens elektronisch vastgelegd. Het elektronische patiëntendossier bevat gegevens over uw gezondheidstoestand, over de uitgevoerde onderzoeken, etc..

Als u een consult of behandeling heeft gehad, wordt dit via een beveiligde verbinding doorgegeven aan uw eigen huisarts. Zo blijft deze op de hoogte van de behandeling bij onze kliniek. Ook kunnen wij gegevens uitwisselen met andere zorgverleners zoals ziekenhuizen, apotheken, fysiotherapeuten, etc. Wilt u niet dat uw eigen huisarts op de hoogte wordt gesteld van uw bezoek aan onze kliniek, of dat uw gegevens gedeeld worden met andere zorgverleners, dan kunt u dat tijdens het consult aangeven. Uw gegevens worden dan niet doorgestuurd.

Financiële gegevens
In sommige gevallen moet uw zorg worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Hiervoor worden diagnosegegevens en uitgevoerde activiteiten gekoppeld aan declaratiecodes. Dit doet de behandeld arts. Daarna worden deze gegevens gecontroleerd door medewerkers van de financiële administratie. Zij controleren uw naam en adres, polis gegevens, de verwijzing en andere registraties die van belang zijn voor een juiste declaratie van de geleverde zorg aan uw zorgverzekeraar.

Kwaliteitsgegevens
Om de kwaliteit en veiligheid van onze zorgverlening te waarborgen, hebben wij diverse procedures en (controle)systemen ingericht en nemen wij deel aan (landelijke) registratiesystemen voor de zorg. Het gaat hierbij om interne audits , een patiënttevredenheid- en ervaringsonderzoek en PROMS. Er wordt toestemming gevraagd voor deelname aan interne audits.

We vragen geen toestemming voor patiënttevredenheid- en ervaringsonderzoek en PROMS omdat deze gegevensverwerkingen noodzakelijk zijn voor het waarborgen van de kwaliteit van de verleende zorg. Tenslotte vragen we geen toestemming bij verwerkingen waarvoor wij een wettelijke verplichting hebben om te melden zoals zorgcalamiteiten of infectieziekten.

Interne audits
Door middel van interne audits controleren wij of er op de juiste manier gewerkt wordt en of er nog dingen verbeterd kunnen worden. Tijdens een audit kan het mogelijk zijn dat inzage in uw medisch dossier noodzakelijk is, en kunnen ook vragen aan u stellen. Met de uitkomsten van deze audits kunnen we onze processen verbeteren en onze medewerkers verder opleiden en trainen. In de uitkomsten/rapportages van deze audits zijn geen persoonsgegevens terug te vinden. Uiteraard hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht.

Patiënttevredenheidsonderzoek (PTO)
Om onze kwaliteit van zorg verder te verbeteren, meten we de patiënttevredenheid. Dit zijn vragenlijstonderzoeken die anoniem door u ingevuld kunnen worden. De gegevens uit het PTO worden niet aan andere partijen verstrekt en zijn enkel bedoeld voor interne kwaliteitsverbetering.

PROMS
Met PROMS meten we of uw behandeling voor u het beoogde effect heeft gehad. Dat is belangrijk voor ons om te weten zodat we goede zorg aan u verlenen. Daarnaast anonimiseren we deze gegevens en leveren we op vestigingsniveau of instellingsniveau gegevens aan kwaliteitsregistraties, zorgverzekeraars of verwijzers. U kunt dan denken aan zoiets als: “XX procent van onze patiënten ervaart minimaal een verbetering van meer dan 75% na een operatie”. Daarnaast gebruiken we deze gegevens voor interne kwaliteitsverbetering.

Registratiesystemen voor de zorg
Wij leveren geanonimiseerde en geaggregeerde data over onze zorgverlening aan een aantal registratiesystemen:
• Zorginstituut Nederland
• Inspectie voor de Gezondheidszorg, risico indicatoren, zie ook: http://www.igz.nl/onderwerpen/handhaving_en_toezicht/risicoindicatorentoezicht/
• De LROI (Landelijk Register Orthopedische Implantaten)

Uw rechten
U heeft recht tot inzage in uw medisch dossier. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). U heeft recht op een kopie van de gegevens uit uw patiëntendossier.

U heeft het recht de kliniek te verzoeken uw gegevens door te sturen naar een andere arts, een medische instelling of zorgverzekeraar. Ook kunt u iemand machtigen uw dossier namens u in te zien of namens u een afschrift te vragen. Uw dossier wordt 15 jaar bewaard vanaf het laatste consult.

Hoe vraagt u een kopie van het patiëntendossier aan?
Als u een kopie van uw dossier wil hebben kunt u contact met ons opnemen. Indien u een dossier van iemand anders wilt hebben (bijvoorbeeld uw kinderen of ouders waarvoor u zorgt), moet u een bewijs van toestemming van de betreffende patiënt overleggen (een schriftelijke machtiging of een bewijs van vertegenwoordiging).

Hoe vraagt u inzage aan?
Inzage kunt u rechtstreeks aanvragen bij uw behandeld arts in de kliniek, bijvoorbeeld als u hem of haar spreekt tijdens het consult. Wilt u op een ander moment u dossier inzien dan kunt u dat aanvragen telefonisch of schriftelijk. Als u het dossier van iemand anders in wilt zien, dient u een bewijs van toestemming van de betreffende patiënt te hebben.

Wie hebben inzicht in uw gegevens?
Artsen, verpleegkundigen, operatieassistenten en medewerkers van de kliniek die bij de directe zorgverlening zijn betrokken, mogen uw gegevens inzien. Zij gebruiken hiervoor een speciale inlogcode. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van hun taak en dit wordt ook geregistreerd. Artsen hebben beroepsgeheim en andere medewerkers van de kliniek hebben een geheimhoudingsplicht. Uw privacy is gewaarborgd.

Plichten van onze kliniek
Wij zijn verantwoordelijk voor de beveiliging van de persoonsregistratie. Wij hebben maatregelen getroffen om verlies/aantasting van gegevens tegen te gaan en om te voorkomen dat gegevens door onbevoegden worden ingekeken of veranderd. Ook zijn strenge maatregelen opgesteld voor het gebruik en de beveiliging van de gegevens in het elektronisch patiëntendossier. Wij zijn aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het niet naleven van de bepalingen uit de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wanneer het – ondanks onze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Klachten of vragen
Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact met ons op. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Snel een consult en snel behandeld?
Maak dan nu een afspraak!